Stort engasjement for ny regulering

Ida Marie Granmo jobber er saksbehandler for den nye reguleringsplanen for Sjøgata. (Foto: Asbjørg Sande)

Ida Marie Granmo (26) har fått mange innspill til den nye reguleringsplanen for Sjøgata. Hun håper det store engasjementet fortsetter.

 

– Det har vært helt fantastisk, sier arealplanleggeren i avdelingen for plan og utvikling i Vefsn kommune.

Planutvalget i Vefsn gjorde det formelle vedtaket om igangsetting av ny reguleringsplan 31. januar i år. Trolig vil det gå minst ett år til før kommunestyret kan behandle det endelig forslaget som vil erstatte planen fra 1985. Før det kommer så langt vil alle som ønsker det få anledning til å komme med flere kommentarer og høringsinnspill.

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område i en by eller en kommune. Planen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. En ny plan for Sjøgata er nødvendig fordi både lovverket og standarden for reguleringsplaner er endret. Dermed er den gjeldende planen fra 1985 utdatert.

Aktuelle temaer

Mer grøntanlegg og lekeplasser for barna. Muligheter for nybygg på ledige tomter. Trafikkmønsteret både for fotgjengere og bilister. Tilgangen til Vefsna. Dette er blant de mange temaene som grunneiere, beboere og andre har meldt inn etter høringen om planprogrammet. Politikerne har bestemt at den nye planen skal dekke et noe større område enn den gamle. Utvidelsen gjelder Skjervgata mellom Strandgata og Kinoplassen.

– Gateløpet her er viktig. Det går i en bue som vi ønsker å bevare, sier Ida Marie og minner om at bebyggelsen i denne delen av Skjervgata lå langs elva Skjerva og at eiendommene opprinnelig hadde brygger og naust.

Saksgangen

Flere som har kommet med innspill har også bedt om møter for å drøfte spesielle problemstillinger. Nå skal alt gjennomgås og bearbeides og eventuelt bakes inn i selve planforslaget. Den opprinnelige tidsplanen har blitt forskjøvet fordi saksbehandleren, altså Ida Marie, har vært sykmeldt. Nå er hun i full jobb igjen og Sjøgata-reguleringen er øverst på prioriteringslista hennes. Kanskje kan selve forslaget til ny reguleringsplan være klart til jul.

Gammel historie og nye utfordringer

Ida Marie er oppvokst i Mosjøen og synes det er fantastisk å få jobbe med en plan som har så mye historie med seg. For 30-40 år siden var hovedfokuset vern: bevaring og videreutvikling av området og bebyggelsen på grunnlag av historiske, antikvariske og miljømessige verdier, slik det er formulert i den gamle reguleringsplanen. Nå kommer også nye utfordringer som den nye planen må ta høyde for. Ikke minst når det gjelder klimaendringer. Økning av havnivået vil for eksempel være en reell utfordring for bebyggelsen langs Vefsna.

Bærekraft er et viktig element, mener Ida Marie.

– Det er viktig fortsatt å tenke at det ikke er nødvendig å rive alt gammelt for å bygge nytt. Mye kan tas vare på og brukes av nye generasjoner.

Første jobb

Ida Marie er sivilingeinør fra NTNU med arealplanlegging som fagområde, og jobben i Vefsn kommune er hennes første siden hun var ferdig med studiene. Hun er gift og har en datter på tre år. Familien har bygd seg nytt hus på Granmoen i Vefsn, et såkalt passivhus, helt i tråd med engasjementet for klimaet.

 

Regelverket for reguleringsplaner er endret og det betyr at gjeldene reguleringsplan for Sjøgata er utdatert, fortller Ida Marie.

 

Ida Marie har favoritter hun gjerne oppsøker når hun ferdes i Sjøgata. Gallionsfiguren på Barth-brygga er en av dem.

I gang med ny regulering

Vefsn kommune er i gang med en  ny reguleringsplan for Sjøgata-området. Vedtaket om oppstart i planutvalget 31. januar 2017  var enstemmig.

Vefsn kommune lager ny regulerilngsplan for Sjøgata-området.

Hensikten med planarbeidet er å tydeliggjøre Sjøgatas verneverdi og status som kulturmiljø og gi kommunen bedre styringsdokumenter for saksbehandling i området.

Les mer...

 

Vernet som spesialområde

Gjeldende reguleringsplan for Sjøgata ble vedtatt i 1985. Området ble vernet som spesialområde.

Området som omfattes av gjeldende reguleringsplan for Sjøgata.

Se hele planen på Vefsn kommunes hjemmesider.

Les mer...