STYRINGSDOKUMENTER

Optimisme etter første driftsår

Det første driftsåret for Sjøgata vern og utvikling preges av at det er tatt mange initiativ som først vil vise resultater i løpet av dette året. Men styringsgruppa er optimistisk, viser årsmeldingen for 2016.

 

Inititativ til nytt Sjøgata-prosjekt

Et nytt initiativ til en ny giv for Sjøgata ble tatt av Vefsn museums- og lokalhistorielag og Sjøgatas vel i 2015. Velforeningen og lokalhistorielaget søkte om finansiering av et nytt og vidtfavnende Sjøgata-prosjekt i 2015. Helgeland sparebank/Helgelandsstiftelsen ga først tilsagn om et bidrag på 250.000 kroner i fem år. Vefsn kommune og Helgeland museum fulgte opp med vedtak om tilsvarende bidrag.

 

Sjøgataområdet – veien videre

Brygger i Sjøgata sett fra vestsida av Vefsna. (Foto: Helgeland Arbeiderblad)

Historikk og momenter til en strategi

Arbeidet for vern av Sjøgata-området tok til i 1969/70 som en reaksjon på et reguleringsfor­slag som foreslo å rive en stor del av bebyggelsen til fordel for en parkeringsplass midt i om­rådet. Det ga støtet til etableringen av Sjøgatas Vel som (anført av Randi Baadstø og Kjell Jacobsen) mobiliserte lokale og sen­trale verne- og miljøinteresser.

Les mer...